KONKURS

SESJA ŚWIĄTECZNA ZA DARMO

REGULAMIN KONKURSU „SESJA ŚWIĄTECZNA ZA DARMO”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady Konkursu realizowanego pod nazwą „SESJA ŚWIĄTECZNA ZA DARMO”.
2. Organizatorem Konkursu jest Kamil Kowalczyk Foto-Film, NIP 8212669574, REGON 387272566 (zwany dalej „Organizatorem”).
3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie (zwani dalej „Uczestnikami”).
4. Sesja powinna być zrealizowana do 15.12.2021r. Konkurs trwa od dnia 14.11.2021 do dnia 21.11.2021.
5. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagrody.
6. Wszystkie informacje dotyczące szczegółów oraz przebiegu Konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej Organizatora na profilu Kowalczyk Foto-Film w serwisie Facebook.com (https://www.facebook.com/kowalczykfotofilm).

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: zaobserwowanie profilu Kowalczyk Foto-Film w serwisie Facebook.com, udostępnienie publicznie w ww. serwisie informacji (tzw. „postu”) o Konkursie, oznaczenie trzech osób w „poście” konkursowym. Organizator zastrzega sobie zachowanie powyższych warunków do czasu przyznania nagrody.
2. Laureaci zostaną wybrani w ramach prawidłowej realizacji warunków konkursowych.
3. Koszty dojazdu i powrotu oraz ewentualnego zakwaterowania, w ramach zrealizowania nagrody ponosi Uczestnik.

§ 3
NAGRODY

1. Nagrodą dla laureatów Konkursu jest realizacja przez Organizatora darmowej sesji zdjęciowej – domowej sesji świątecznej na tle (8 zdjęć w formie elektronicznej, 8 zdjęć w formie papierowej – odbitka 15×23, 1 zdjęcie Polaroid) w terminie od 21.11.2021 do dnia 15.12.2021, w ramach usług oferowanych przez Organizatora, dyktowanych ofertą z dnia 14.11.2021.
2. Przyznanie nagrody nastąpi po upływie czasu trwania Konkursu tj. 21.11.2021.
3. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach Konkursu w drodze wiadomości prywatnej w serwisie Facebook.com.
4. W przypadku niepodpisania umowy o dzieło na realizację ww. sesji, do 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do niezrealizowania nagrody.
4. Dozwolonym przez laureata jest nieodpłatne przekazanie nagrody osobie trzeciej.
5. W przypadku braku możliwości wykonania usługi danego dnia (tj. zajęty termin), Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dogodnej dla Uczestnika daty lub do ponownego wyboru innego laureata Konkursu.

§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu nawet w trakcie trwania Konkursu. Zmiany wchodzą w życie od momentu zamieszczenia informacji o zmianach na stronie www.kowalczykfotofilm.pl/konkurs-sesjaswiateczna oraz na profilu Kowalczyk Foto-Film w serwisie Facebook.com (https://www.facebook.com/kowalczykfotofilm).
2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych (w szczególności imienia i nazwiska oraz wizerunku) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu, relacje z jego przebiegu na mediach społecznościowych oraz materiały promocyjne Organizatora Konkursu.
3. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
5. Zasady Konkursu dostępne są na stronie internetowej organizatora – Kowalczyk Foto-Film – www.kowalczykfotofilm.pl/konkurs-sesjaswiateczna.
6. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.